โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์สื่อเพื่อการศึกษา

เรื่อง มหัศจจรย์ถ่านไม้

จัดทำโดย

นางสาวชนม์ชนก บุรีแก้ว เลขที่ 16 ชั้น ม.6.7

อาจารย์ที่ปรึกษา

ครูกวีวรรณ  เดชปักษ์

วัตถุประสงค์

Advertisements